PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV http://fit-news.sk/fit-slimm/


Tyto zásady ochrany osobných údajov stanovujú:

 • pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na zariadeniach Užívateľa s využitím cookies na poskytovanie elektronických služieb požadovaných Užívateľom;
 • zásady, na základe ktorých sa spracúvajú osobné údaje a prehľad základných práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.
Rešpektujúc práva na súkromie osôb, ktoré poverili Profit Box Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave svoje údaje, prehlasujeme, že získané údaje spracovávame v súlade s národným a európskym právom a v podmienkach, ktoré zaisťujú ich bezpečnosť. S cieľom zabezpečiť transparentnosť procesov spracovania, ktoré vykonávame, uvádzame platné v Profit Box Sp. z o.o so sídlom vo Varšave Pravidlá ochrany osobných údajov, ustanovené na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“)

I. Všeobecné ustanovenia

 • Správcom údajov je Profit Box Sp. z o.o so sídlom vo Varšave (ul. Żurawia 32/34, 00-515, Varšava, Poľsko), zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 38388992700000. Ochrana údajov sa vykonáva v súlade s požiadavkami všeobecne platných zákonov a ich ukladanie prebieha na zabezpečených serveroch.
 • Na výklad pojmov sa používa glosár Nariadení alebo ako je opísané v Zásadách ochrany osobných údajov.
 • Na účely lepšieho prijatia Zásad ochrany osobných údajov pojmy „Zákazník“, „Spotrebiteľ“ a „Používateľ“ boli nahradené pojmom "Vy" a pojem "Správca" bol nahradený pojmom "My".
 • Rešpektujeme právo na súkromie a záleží nám na bezpečnosti údajov. Na tento účel sa okrem iného používa bezpečný komunikačný šifrovací protokol (SSL).
 • Osobné údaje poskytnuté vo formulári na stránke (www.pro-slimming.pl) sú považované za dôverné a nie sú viditeľné pre neoprávnené osoby.
 • Používateľ má právo použiť všetok obsah zverejnený na webových stránkach, pokiaľ tým nie sú porušené autorské práva. Žiadna časť webovej stránky nesmie byť použitá na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka webovej stránky.
 • Vlastník webovej stránky a jej autori nezodpovedajú za morálne a finančné straty vzniknuté v dôsledku používania obsahu zverejneného na webových stránkach.
 • Webové stránky používajú „cookies“, ktoré sa používajú na identifikáciu prehliadača pri používaní stránky. Cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Zhromažďujú sa údaje, ako je typ prehliadača používateľa, čas strávený na webovej stránke, pričom tieto údaje slúžia na analýzu štatistík jednotlivých webových stránok.
 • Obchodná ponuka prezentovaná na webových stránkach nepredstavuje ponuku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka čl. 66 §1 Občianskeho zákonníka a ďalších príslušných zákonných ustanovení. Každá stránka slúži len na informačné účely.
 • Príslušné právne ustanovenia sa vzťahujú na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

II. Správca údajov

 • Poskytovateľ služieb je správcom údajov svojich zákazníkov. To znamená, že ak máte účet na našej webovej stránke alebo ste vyplnili formulár, spracovávame alebo môžeme spracovávať vaše údaje ako: meno, priezvisko, adresa (mesto, ulica, PSČ, krajina), e-mailová adresa, IP adresa a telefónne číslo.
 • Osobné údaje sa spracúvajú:
  • v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov;
  • v súlade s implementovanými Zásadami ochrany osobných údajov;
  • v rozsahu a na účel potrebný na vytvorenie, úpravu obsahu Zmluvy, jej doplnenie alebo ukončenie a správnu implementáciu Služieb poskytovaných elektronicky;
  • v rozsahu a na účel, ktorý je potrebný na splnenie oprávnených záujmov (legitímne účely) a spracúvanie neporušuje práva a slobody dotknutej osoby v rozsahu a na účel, ktorý je v súlade so súhlasom.
 • Každá dotknutá osoba má právo na prístup k údajom (ak sme ich Správcom), ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, má právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 • Kontakt na osobu vykonávajúcu dozor nad spracúvaním osobných údajov v organizácii Poskytovateľa služieb je možný prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: reklamation.profitbox@gmail.com.
 • Poskytovateľ služby má právo sprístupniť osobné údaje a ďalšie údaje Používateľa subjektom oprávneným podľa platnej legislatívy (napr. orgánom činným v trestnom konaní).
 • K odstráneniu osobných údajov môže dôjsť v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania právne prípustnej námietky proti spracovaniu osobných údajov.
 • Poskytovateľ služby nezdieľa osobné údaje s inými subjektmi, ako sú tie, ktoré sú oprávnené podľa platných právnych predpisov.
 • Zaviedli sme pseudonymizáciu, šifrovanie údajov a zaviedli sme kontrolu prístupu, vďaka ktorej minimalizujeme dopady možného narušenia bezpečnosti údajov.
 • Osobné údaje spracúvajú iba nami poverené osoby alebo spracovatelia, s ktorými úzko spolupracujeme.

III. Súbory cookies

 • Webová stránka http://fit-news.sk/fit-slimm/ používa cookies. Sú to malé textové súbory odoslané webovým serverom a uložené počítačovým softvérom prehliadača. Keď sa prehliadač znova pripojí k webovej lokalite, Webová lokalita rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája. Parametre umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Súbory cookies preto uľahčujú používanie predtým navštívených webových stránok.
 • Zhromaždené informácie sa týkajú IP adresy, typu používaného prehliadača, jazyka, typu operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácií o čase a dátume, polohy a informácií odoslaných na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Zhromaždené údaje sa používajú na sledovanie a kontrolu toho, ako užívatelia používajú naše Webové stránky na zlepšenie fungovania webovej stránky, čím sa zabezpečí efektívnejšia a bezproblémová navigácia. Informácie o používateľoch monitorujeme pomocou nástroja Google Analytics, ktorý zaznamenáva správanie používateľov na webovej stránke.
 • Súbory cookies identifikujú používateľa, čo umožňuje prispôsobiť obsah webovej stránky, ktorú používa, jeho potrebám. Zapamätaním si preferencií umožňuje vhodnú úpravu inzerátov adresovaných Používateľovi. Používame cookies, aby sme zaručili najvyšší štandard pohodlia pre našu webovú stránku a zhromaždené údaje sa používajú iba v rámci Profit Box Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave s cieľom optimalizovať činnosti.
 • Na našej webovej stránke používame alebo môžeme používať nasledujúce súbory cookie:
  • „nevyhnutné“ súbory cookie, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných na webovej stránke, napr. autentifikačné súbory cookies používané pre služby vyžadujúce overenie na webovej lokalite;
  • cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie v rámci webovej stránky;
  • „výkonnostné“ súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;
  • „funkčné“ súbory cookie, ktoré umožňujú „zapamätať si“ nastavenia zvolené používateľom a personalizujú používateľské rozhranie, napr. z hľadiska jazyka alebo regiónu, z ktorého používateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky atď.;
  • „reklamné“ súbory cookie, ktoré umožňujú používateľom poskytovať reklamný obsah viac prispôsobený ich záujmom.
 • Používateľ môže kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zbierania cookies zmenou nastavení vo webovom prehliadači. Pokyny na správu súborov cookie sú k dispozícii na adrese: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

IV. Záverečné ustanovenia

V prípade zmeny aktuálnych Zásad ochrany osobných údajov budú vo vyššie uvedenom dokumente vykonané príslušné úpravy.

Upozorňujeme, že prezentovaný obsah nepredstavuje lekársku pomoc a nemôže nahradiť konzultáciu s odborníkom. Predložený výrobok je doplnkom stravy a nemôže byť použitý ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Účinky kúry závisia od individuálnych predispozícií používateľov a môžu sa v závislosti od nich líšiť. Informácie, história a fotografie uvedené vo vyššie uvedenom reklamnom texte slúžia iba na ilustráciu problému. Akákoľvek podobnosť so skutočnými postavami je náhodná a nebola použitá zámerne. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, pričom Predávajúcemu do 14 dní odo dňa doručenia zakúpeného Tovaru predloží príslušné vyhlásenie zaslané poštou alebo e-mailom na: reklamacje.vistula@gmail.com, zákazník má právo na túto e-mailovú adresu podávať reklamácie, ktoré sa týkajú neplnenia alebo nesprávneho plnenia kúpnej zmluvy, najmä ak sú prijaté výrobky v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa na ne vzťahuje 30-dňová záruka výrobcu.