U Pravidlá používania webovej stránky pro-slim.sk


Pred zadaním objednávky na nákup produktov prezentovaných na webovej stránke si pozorne prečítajte tieto pravidlá. Špecifikujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s používaním tejto webovej stránky. Zadanie objednávky prostredníctvom webovej stránky sa rovná prečítaniu a prijatiu ustanovení pravidiel v plnom rozsahu.

Informujeme, že Webová stránka pro-slim.sk podniká kroky na ochranu práv Spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu boli priznané zákonom z 30. mája 2014 o právach Spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, bod 827). Ustanovenia zmlúv nevýhodnejšie pre Spotrebiteľa ako ustanovenia Zákona o právach Spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich sa použijú ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Žiadne ustanovenia týchto Nariadení nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie práv Spotrebiteľov podľa povinných ustanovení zákona a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali interpretovať v prospech Spotrebiteľov. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovení týchto Predpisov s vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť tieto ustanovenia a mali by sa uplatňovať. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky týkajúce sa týchto Pravidiel alebo obsahu prezentovaného na webovej stránke pro-slim.sk, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 42 1233322988 (poplatok podľa cenníka prevádzkovateľa) alebo e-mailom : reklamation.profitbox@gmail.com

§1 Definície

Pojmy používané v Pravidlách znamenajú:

 • Správca webovej stránky – Výrobca alebo ním určený subjekt;
 • Kancelária služieb zákazníkom – nachádza sa vo Varšave (00-515 Varšava, Poľsko) na ul. Żurawia 32/34. Celá infraštruktúra používaná Predávajúcim na hromadný kontakt so Zákazníkmi pomocou komunikačných prostriedkov uvedených v týchto pravidlách;
 • Cena výrobku - hodnota vyjadrená v peňažných jednotkách, ktorú je Kupujúci Zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu za kúpu Výrobku. Cena Výrobkov prezentovaných na Webovej stránke zahŕňa hodnotu dane z tovarov a služieb;
 • Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov;
 • Objednávkový formulár - Elektronická služba vo forme interaktívneho formulára umiestneného na Webovej stránke a umožňujúceho zadanie Objednávky, najmä definovaním podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby;
 • Záruka výrobcu - vyhlásenie Garanta o kvalite Výrobku s uvedením povinností Ručiteľa a práv Spotrebiteľa v prípade, že predávaný Produkt nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení zverejnenom na Webovej stránke;
 • Garant - Profit Box Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Poľsko), zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom: 0000883636, DIČ: 7010936008, IČO: 388211615, základné imanie: 5000 PLN, slovom: päťtisíc zlotých 00/100), splatené v plnej výške;
 • Zákazník (Spotrebiteľ) - ia) fyzická osoba vrátane Spotrebiteľa, ktorá je spôsobilá na právne úkony a/alebo má najmenej 13 rokov, a ak osoba nedovŕšila 18 rokov, súhlas jej zákonného zástupcu alebo opatrovateľa, ako aj ii) právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá používa alebo má v úmysle používať Webovú stránku;
 • Zásady ochrany osobných údajov – súbor pravidiel spracovania osobných údajov a pravidiel ochrany súkromia, ktoré sa vzťahujú na Používateľov webových stránok a sú dostupné na tejto adrese:https://fit-poradnik.pl/polityka-prywatnosci.php; (wrzucić na słowacki katalog i zamienić będzie http://fit-news.sk/fit-slimm/zásady-ochrany-osobných-údajov.php)
 • Výrobok (Výrobky) – všetok tovar a služby prezentované na webovej stránke, ktoré môžu byť predmetom Objednávky Zákazníka;
 • Výrobca - Profit Box Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Varšava, Poľsko), zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 38388992700000, základné imanie: 5000 PLN, slovom: päťtisíc zlotých 00/100), splatné v plnej výške;
 • Pravidlá – tieto Pravidlá Webovej stránky spolu so všetkými prílohami uvedenými v jej obsahu – ak nejaké existujú;
 • Predávajúci - Profit Box Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Varšava, Poľsko), zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 38388992700000, základné imanie: 5000 PLN, slovom: päťtisíc zlotých 00/100), splatné v plnej výške;
 • Webová stránka (Webová stránka) – všetky funkcie sprístupnené Správcom webovej stránky v rámci domény http://fit-news.sk/fit-slimm/;
 • Kúpna zmluva - zmluva o predaji Výrobku (výrobkov) v zmysle Občianskeho zákonníka, uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku na Webovej stránke;
 • Objednávka – prehlásenie vôle Zákazníka, predstavujúce výzvu na uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim, zameranú priamo na uzatvorenie Zmluvy o predaji na diaľku prostredníctvom Webovej stránky, s uvedením typu a počtu Výrobkov, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy.

§2 Všeobecné ustanovenia

 • Predajca predáva Výrobky prostredníctvom internetu pomocou Webovej stránky a e-mailu, ako aj telefonicky prostredníctvom zamestnancov Kancelárie služieb zákazníkom so sídlom vo Varšave (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Varšava, Poľsko).
 • Objednávky na Webovej stránke môžu zadávať iba osoby, ktoré i) sú staršie ako 13 rokov, a ak táto osoba má menej ako 18 rokov, je potrebný súhlas ich zákonného zástupcu alebo zákonného zástupcu a ii) právnická osoba a organizačná zložka jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony.
 • Všetky Výrobky ponúkané na stránke sú nové a majú záruka slovenského výrobcu a sú podrobne opísané ďalej v týchto Pravidlách.
 • Všetky ceny sú cenami s DPH a zahŕňajú dane a iné poplatky podľa sídla predávajúceho (Slovenská republika). Ak Zákazník zadáva Objednávky z územia, do ktorého dodanie Produktu v súvislosti s vykonaním Objednávky zahŕňa dodatočné dane alebo poplatky (napríklad clo alebo spotrebné dane), povinnosť zaplatiť tieto dane alebo poplatky má výlučne Zákazník.
 • Cena uvedená na Webovej stránke pre každý Produkt a môže zahŕňať náklady na dopravu a je záväzná od momentu zadania Objednávky na realizáciu. Cena je záväzná pre Zákazníka aj Pre Predávajúceho.
 • Predávajúci si ako správca webovej stránky vyhradzuje výhradné právo:
  • na zmeny v Cenách Výrobkov prezentovaných na Webovej stránke, okrem situácie uvedenej v ods 5;
  • uvádzania nových výrobkov do ponuky;
  • na realizáciu a rušenie reklamných a predajných kampaní na webovej stránke alebo o ich zmenách;
  • urobiť čokoľvek iné, ako je opísané v bode a-d, ako aj právona zmeny na webovej stránke.
 • Činnosti uvedené v ods. 6, v bodoch a-d, môže Predávajúci urobiť bez predchádzajúceho upozornenia akýchkoľvek iných subjektov a získania ich súhlasu.
 • Ku každej objednávke je vystavený doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra s DPH).
 • Kúpna zmluva sa uzatvára v súlade so slovenským právom a medzitým v slovenskom jazyku Kupujúcim a Predávajúcim. Konsolidácia, zabezpečenie a zverejnenie podstatných ustanovení uzatvorenej zmluvy prebieha vytlačením a odovzdaním faktúry s DPH alebo špecifikáciou Objednávky kupujúcemu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávky neuhradené vopred, ak má pochybnosti o možnosti úhrady zo strany subjektu, ktorý je zodpovedný za plnenie Kúpnej zmluvy, najmä ak Objednávateľ v zlom úmysle uviedol nesprávne údaje resp. údaje neexistujúcej osoby.

§3 Ochrana osobných údajov

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov Klientov, ktorí sú fyzickými osobami alebo osobami Klientmi poverenými, sú popísané v Zásadách ochrany osobných údajov.
 • Zákazník je pri použití akýchkoľvek osobných údajov patriacich tretím osobám za účelom používania Webovej stránky povinný zabezpečiť, aby údaje boli používané v súlade so zákonom, a najmä, aby boli subjekty, ktorým tieto údaje patria, riadne informované o ich použití.
 • Ak Zákazník používa osobné údaje patriace tretím stranám, Predávajúci má právo predpokladať, že použitie týchto osobných údajov je v súlade so zákonom.
 • V prípade, že Zákazník neoprávnene použije osobné údaje patriace tretím osobám, a z tohto dôvodu vznikne Predávajúcemu akákoľvek zodpovednosť (občianskoprávna, administratívna), môže byť Zákazník povinný nahradiť Predávajúcemu vzniknutú škodu – podľa všeobecných zásad tzv. civilného práva.

§4 Objednávky a platby

 • Objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom Webovej stránky a objednávkového formulára, alebo e-mailovej adresy, ako aj telefonicky.
 • Objednávky je možné zadávať nasledovne:
  • 24 hodín denne a každý deň v týždni na Webovej stránke a prostredníctvom telefonického kontaktu 42 1233322988;
  • od 08:00 do 21:00, v pondelok až nedeľu, telefonicky: 42 1233322988
 • Zadanie Objednávky Zákazníkom znamená, že podá v zmysle Občianskeho zákonníka ponuku na kúpu Produktu vrátane označenej Objednávky.
 • Predávajúci môže Zákazníkovi potvrdiť uskutočnenie Objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci ho tiež môže požiadať o ďalšie upresnenie ponuky a overenie ním uvedených údajov pri zadávaní Objednávky.
 • K uzavretiu zmluvy o predaji Produktu uvedeného v ponuke dochádza prijatím Objednávky Predávajúcim. Predávajúci môže o prijatí objednávky informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Prijímanie objednávok a realizácia by mala prebehnúť do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Nedostatok informácií zo strany Predávajúceho v tejto lehote neznamená, že Objednávka bola akceptovaná. Predávajúci môže v každom prípade odmietnuť prijatie Objednávky, zrušiť prijatie Objednávky alebo predĺžiť lehotu na prijatie Objednávky uvedenú vyššie.
 • Zákazník môže vykonať zmeny v Objednávke alebo odvolať Objednávku oznámením Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky až do chvíle prijatia Objednávky. Po prijatí objednávky môže predávajúci vo výnimočných prípadoch, na žiadosť zákazníka, súhlasiť s opravou objednávky, najmä v oblasti osobných údajov a počtu objednaných položiek. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť Objednávku Výrobku, ktorého Cena bola nesprávne určená v dôsledku nefunkčnosti programového vybavenia alebo prevádzky Webovej stránky.
 • Kupujúci platí za Výrobky nasledujúcimi spôsobmi platby:
  • bankovým prevodom - úhrada dlžnej sumy za Objednávku priamo na účet uvedený Predávajúcim. Názov prevodu musí bezpodmienečne obsahovať číslo Objednávky a prípadne meno odosielateľa Objednávky, čo uľahčí identifikáciu platby. Zadanie iných údajov môže znemožniť vykonanie Objednávky alebo ju výrazne oneskoriť;
  • na dobierku - platba na dobierku, ktorú je Zákazník povinný zaplatiť doručovateľovi v súvislosti s doručením zásielky na ním uvedenú adresu. Zásielka obsahujúca Výrobok zostáva majetkom Predávajúceho, kým Zákazník nezaplatí celú sumu splatnú na základe Objednávky, vrátane nákladov na dopravu, ak nejaké existujú.
 • Dátum pripísania Ceny s prípadnými nákladmi na dopravu je dátum pripísania na bankový účet Predávajúceho.
 • Ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku, splnomocňuje Predávajúceho na úhradu všetkých nákladov na dopravu a zaväzuje sa ich vrátiť Predávajúcemu, ak Cena objednávky zahŕňa aj náklady na dopravu.
 • Ak si Zákazník neprevezme ním objednané Výrobky a Objednávka bola Predávajúcim potvrdená a spôsob platby bol zvolený dobierkou, je Predávajúci oprávnený účtovať Zákazníkovi náklady na dopravu a balné.
 • Ak sa po zadaní Objednávky ukáže, že objednaný Výrobok je momentálne nedostupný, Zákazník bude o tom bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade takejto situácie sa Zákazník rozhodne pre jej realizáciu (predĺženie čakacej doby) alebo zrušenie Objednávky.

§5 Doručenie

 • Po vykonaní činností Zákazníka uvedených najmä v §4 týchto Pravidiel je Predávajúci povinný dodať Produkt bez vád.
 • Doba vybavenia objednávky je 1-7 pracovných dní. Časom splnenia objednávky sa rozumie čas odo dňa prijatia Objednávky do dňa, kedy subjekt poverený Predávajúcim doručením zásielky obsahujúcej Výrobok doručí alebo vytvorí možnosť prevzatia zásielky Zákazníkom. Táto doba sa predlžuje o čas medzi prijatím Objednávky a zaplatením Ceny spolu s prípadnými nákladmi na dopravu Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nezvolil platbu na dobierku.
 • Podmienkou odoslania Výrobku je zaplatenie celkovej Ceny Zákazníkom spolu s prípadnými nákladmi na dopravu, pokiaľ Zákazník nezvolil platbu na dobierku.
 • Z vážnych dôvodov (napr. nepriaznivé atmosferické podmienky) je čas plnenia objednávky uvedený v ods. 2 možno predĺžiť. V takom prípade Predávajúci informuje Zákazníka s uvedením dôvodu omeškania a pravdepodobnou dobou vybavenia Objednávky.
 • Predávajúci doručuje zásielky Zákazníkovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti zvolenej v súlade s Objednávkou a neumožňuje osobný odber objednávok.
 • Zásielky sú doručované v Slovensko a iných krajinách Európskej únie (príplatok za medzinárodné zásielky).
 • Zákazník je povinný prevziať objednaný tovar a uhradiť dlžné sumy za objednaný tovar v súlade so zvolenou formou platby.
 • Pri prevzatí zásielky je Zákazník povinný v prítomnosti doručovateľa:
  • Skontrolovať všeobecný stav zásielky;
  • Skontrolovať, či je obal originálny;
  • Skontrolovať, či je obal neporušený;
  • Ak je zásielka neporušená a v pôvodnom obale, otvorte balík a skontrolujte, či obsah zodpovedá Objednávke a či Výrobok nie je poškodený.
 • V prípade, že obal nie je originálny alebo je poškodený, obsah nezodpovedá Objednávke alebo je Výrobok poškodený, Zákazník je povinný zásielku odmietnuť prevziať, spísať protokol a bezodkladne kontaktovať Predávajúceho. Protokol podpisuje doručovateľ a Objednávateľ. Protokol by mal obsahovať:
  • dátum a čas, miesto spísania protokolu;
  • označenie doručovateľa a objednávateľa (meno, priezvisko, rodné číslo) a adresu bydliska Zákazníka;
  • číslo objednávky;
  • označenie spoločnosti, ktorá vykonáva dodávku;
  • označenie výrobku;
  • presný popis poškodenia - uveďte, ktorá časť je poškodená a z čoho poškodenie pozostáva, a ak chýbajú časti - uveďte chýbajúce, ak sú časti iné, ako objednané - uveďte, o ktoré časti sa jedná.

§6 Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu predložením príslušného vyhlásenia Predávajúcemu do 14 dní odo dňa doručenia zakúpeného Výrobku. Na dodržanie vyššie uvedenej lehoty stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred jej uplynutím adresované Predávajúcemu na adresu: Profit Box Sp. z o.o so sídlom vo Varšave (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Varšava, Poľsko) alebo e-mailom: reklamation.profitbox@gmail.com
 • V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú.
 • Ak Spotrebiteľ podá vyhlásenie o odstúpení od zmluvy skôr, ako Predávajúci prijme jeho ponuku, ponuka prestáva byť pre Zmluvné strany záväzná.
 • Ak si Spotrebiteľ pri zadávaní objednávky zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 • Priame náklady na vrátenie Výrobku v súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom znáša Predávajúci. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Výrobok na náklady Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Aby ste dodržali vyššie spomenuté Tovar stačí vrátiť pred uplynutím vyššie uvedeného termínu. Vrátený Tovar nesmie niesť stopy používania, najmä používania Tovaru spôsobom nasvedčujúcim, že bol otvorený, pričom musí byť továrensky zabalený, čo znamená, že Spotrebiteľ je povinný zaslať Tovar späť v nepoškodenom obale v ktorom bolo prijatý. Spotrebiteľ je povinný zvoliť si formu a spôsob doručenia Výrobku, ktoré umožnia Výrobok a jeho obal riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
 • V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy Predávajúci vráti cenu a najlacnejšie bežné náklady na doručenie objednávky do 14 dní odo dňa doručenia vyjadrenia Spotrebiteľa. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre Predávajúceho nebude znamenať žiadne ďalšie náklady. Predajca však môže zadržať vrátenie peňazí, kým zakúpený produkt Spotrebiteľ nevráti.
 • Vzorové vyhlásenie o odstúpení od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Pravidiel a je dostupné na Webovej stránke.
 • Predávajúci nezodpovedá za použitie Výrobku v rozpore s jeho určením, najmä použitím Produktu v rozpore s odporúčaniami na Produkte alebo na priloženom letáku.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedostatku dostatočného počtu Výrobkov potrebných na riadne vybavenie Objednávky Spotrebiteľa, ku ktorému došlo pri realizácii Objednávky. V takejto situácii je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa o vyššie uvedených okolnostiach a vrátiť mu uhradené finančné prostriedky tak, ako je uvedené vyššie v časti pokrývajúcej nerealizovanú časť Objednávky.

§7 Reklamácie

 • Zákazník má právo podať sťažnosť na neplnenie alebo nesprávne plnenie kúpnej zmluvy, najmä ak sú prijaté Výrobky v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa na ne vzťahuje záruka výrobcu.
 • Akékoľvek sťažnosti z dôvodov uvedených v ods. 1, Zákazník odovzdá na adresu Predávajúceho: Profit Box Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Varšava, Poľsko) alebo e-mailom: reklamation.profitbox@gmail.com
 • Posúdenie reklamácie v rámci záruky výrobcu a úhrada nákladov patrí Spotrebiteľovi, ktorý:
  • zakúpil u Predávajúceho aspoň jedno balenie Výrobku obsahujúce minimálne 30 kapsúl;
  • si reklamáciu uplatnil najskôr 21 dní a najneskôr 28 dní po obdržaní balíka obsahujúceho Výrobok;
  • podal sťažnosť na adresu uvedenú v ods 2, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 1.4;
  • používal Výrobok počas celej doby kúry v súlade s odporúčaniami uvedenými na obale, letáku alebo zverejneným na Webovej stránke.
 • Reklamácia by mala obsahovať:
  • Meno a priezvisko Objednávateľa;
  • Číslo objednávky spolu s dátumom jej odoslania a prijatia;
  • Telefónne číslo;
  • Adresu (mesto, PSČ, názov ulice, číslo domu/bytu)
  • Číslo bankového účtu;
  • Celkový počet a typ objednaných Výrobkov;
  • Celkovú hodnotu Objednávky;
  • Informáciu o hmotnosti osoby podstupujúcej kúru pred jej začatím a každý deň prijímania Výrobku;
  • Informácie o užívaných liekoch, doplnkoch stravy a strave počas liečby, najmä stanovením množstva skonzumovaného vo forme jedla a kilokalorických nápojov každý deň kurácie;
  • Opis fungovania Výrobku:
  • Opis formy a spôsobu prijímania Výrobku.
 • Ak reklamujúci zákazník nesplní niektorú z podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch, predávajúci si vyhradzuje právo reklamáciu neuznať.
 • Podkladom pre reklamáciu nemôže byť rozdiel medzi vzhľadom Výrobku prezentovaného na Webovej stránke a tým, ktorý Zákazník dostal, ako dôsledok vyplnenia Objednávky, za predpokladu, že tento rozdiel neovplyvňuje fungovanie a účel Výrobku.
 • Ak Predávajúci obdrží riadne vyplnenú reklamáciu, a teda budú uznané nároky Zákazníka v rámci Záruky výrobcu, Zákazník dostane adresu, na ktorú má vrátiť obal Výrobku. Obal je potrebné vrátiť do 7 pracovných dní. Ak tak Zákazník neurobí, reklamácia nebude uznaná.
 • Uznanie reklamácie v rámci záruky výrobcu sa vzťahuje len na právo požadovať vrátenie peňazí za nákup jedného Výrobku objednaného jedným Zákazníkom v rámci prvej Objednávky, bez ohľadu na celkový počet Výrobkov tvoriacich jednu Objednávku. Ak Objednávka pozostávala z Výrobkov s rôznymi cenami, úhrada sa odvíja od Ceny najlacnejšieho Výrobku. Vrátená suma nezahŕňa náklady na dopravu a balenie Výrobku.
 • Ak si Zákazník objedná viac Výrobkv a zistí, že Výrobok je po prvom mesiaci používania neúčinný, Zákazník je oprávnený vrátiť Predávajúcemu všetky Výrobky, na ktoré sa Objednávka vzťahuje. Predávajúci následne vráti Zákazníkovi cenu jedného použitého Výrobku zníženú o náklady na dopravu a balné, ak Zákazník zašle späť Predávajúcemu všetky zostávajúce (kompletné), neotvorené obaly obsahujúce Výrobky tvoriace Objednávku a tieto spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 3, body c-d a ods. 4.
 • Zákazník je povinný v dôsledku prijatia reklamácie Výrobku zvoliť takú formu a spôsob doručenia, ktoré umožnia Výrobok a jeho obal riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
 • Predávajúci sa zaväzuje posúdiť reklamáciu do 14 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zaslanej na adresu uvedenú v ods. 2. Predávajúci je povinný o výsledku reklamačného konania informovať zákazníka písomne, telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade uznania reklamácie Predávajúci bezodkladne vráti Zákazníkovi peňažnú sumu za nákup jedného Výrobku bez ohľadu na počet Výrobkov zahrnutých v jednej Objednávke bankovým prevodom na ním uvedený bankový účet uvedený v nahlásení reklamácie. Vrátenú sumu môže Predávajúci znížiť o náklady na dopravu a balné. V prípade, že zákazník uskutoční platbu na dobierku, môže byť vrátená suma v tejto súvislosti vykonaná najskôr 7 pracovných dní po prijatí platby Predávajúcim.
 • V prípade, že Zákazník zadá objednávku, ktorú zaplatí dopredu kreditnou alebo debetnou kartou a iniciuje proces vrátenia platby v autorizovanej banke (tzv. chargeback), Predávajúci si vyhradzuje právo prerušiť reklamačné konanie až do výsledku konania pred bankou. Ak je chargeback akceptovaný autorizovanou bankou, potom takýto Zákazník nemá nárok na práva podľa ods. 1 a nasl., a najmä vrátenie peňažnej sumy v akejkoľvek časti za Objednávku, ktorá je predmetom reklamácie.
 • Ak je základom reklamácie poškodený Výrobok alebo jeho obal, pričom k poškodeniu došlo pri doručovaní Objednávky Zákazníkovi a on za poškodenie nezodpovedá, je Zákazník oprávnený doručiť na adresu uvedenú v ods. 2 podpísaný Objednávateľom a osobou doručujúcou spolu s reklamáciou škodový protokol. Pri splnení vyššie uvedených požiadaviek má Zákazník právo na bezplatnú výmenu Výrobku za nezávadný alebo na vrátenie peňažnej sumy.
 • Právo uplatniť nároky v súdnom konaní je možné po vyčerpaní reklamačného konania.

§8 Ďalšie informácie

 • Obsah prezentovaný na webovej stránke http://fit-news.sk/fit-slimm/ nepredstavuje lekársku pomoc a nemôže nahradiť konzultácie s odborníkom. Predložený výrobok je doplnkom stravy a nemôže byť použitý ako náhrada vyváženej a pestrej stravy.
 • Výrobky prezentované na webovej stránke môžu najúčinnejšie fungovať, keď vediete zdravý životný štýl spolu s ich používaním, čo by sa malo chápať ako súlad s aktuálne platnými pokynmi v oblasti zdravej a vyváženej stravy a aktívneho životného štýlu. Kúra doplnkami výživy sa neodporúča pre dospievajúcu mládež, tehotné a dojčiace ženy. Zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na zdravie žiadneho z Výrobkov, ale v prípade pochybností alebo akýchkoľvek sťažností ihneď kontaktujte svojho lekára.
 • V prípade nesprávneho použitia niektorého z Výrobkov prezentovaných na Webovej stránke alebo v prípade použitia v rozpore so spôsobom použitia uvedeným na obale Výrobku alebo priloženom letáku, Predávajúci nezodpovedá za následky takéhoto použitia.

§9 Záverečné ustanovenia

 • Všetky informácie, fotografie Výrobkov a ochranné známky Výrobcu zverejnené na Webovej stránke sú chránené autorským právom. Je zakázané ich kopírovať a šíriť, používať na komerčné účely alebo prezentácie bez súhlasu vlastníkov.
 • Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na to, aby informácie zverejnené na Webovej stránke zodpovedali skutočnému stavu, najmä s ohľadom na vlastnosti a ceny Výrobkov. Akékoľvek chyby a omyly v tomto smere nemôžu byť dôvodom na akékoľvek reklamácie.
 • Všetky spory budú strany riešené zmierom, a ak by takáto dohoda nebola možná, bude spor riešený príslušným súdom.
 • Odoslaním Objednávky súhlasíte s ustanoveniami týchto Pravidiel.
 • Všetky informácie na webovej stránke http://fit-news.sk/fit-slimm/ nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka, ale iba výzvu na predkladanie ponúk Spotrebiteľom prostredníctvom webovej stránky.
 • Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú predpisy, sa použijú ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb, zákona o právach spotrebiteľov, zákona o ochrane osobných údajov, zákona o autorskom práve a právach s ním súvisiacich, Občianskeho zákonníka a iných ustanovení poľského práva.

Upozorňujeme, že prezentovaný obsah nepredstavuje lekársku pomoc a nemôže nahradiť konzultáciu s odborníkom. Predložený výrobok je doplnkom stravy a nemôže byť použitý ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Účinky kúry závisia od individuálnych predispozícií používateľov a môžu sa v závislosti od nich líšiť. Informácie, história a fotografie uvedené vo vyššie uvedenom reklamnom texte slúžia iba na ilustráciu problému. Akákoľvek podobnosť so skutočnými postavami je náhodná a nebola použitá zámerne. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, pričom Predávajúcemu do 14 dní odo dňa doručenia zakúpeného Tovaru predloží príslušné vyhlásenie zaslané poštou alebo e-mailom na: reklamacje.vistula@gmail.com, zákazník má právo na túto e-mailovú adresu podávať reklamácie, ktoré sa týkajú neplnenia alebo nesprávneho plnenia kúpnej zmluvy, najmä ak sú prijaté výrobky v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa na ne vzťahuje 30-dňová záruka výrobcu.